รายการวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30 -16.30 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุเทพ 04/09) ประชุมสรุปผลการนิเทศงานประจำปี 2562 จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น