รายการวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

00:00 น.

กลุ่มงานนิติกร

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน นิติการ (ลักษณ์รดากรณ์ 5/9) การคำนวณเงินผิดสัญญารับทุนการศึกษา จำนวน 12 คน ห้องประชุม 1 ตึก 1 พร้อมอุปกรณ์โสตฯ

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ.(คุณชุติวรรณ 2/09/62) ประชุม ถอดบทเรียนและแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปี 2562 จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ

ค้นหาวันอื่น