รายการวันที่ 09 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุเทพ) ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศกำกับติดตาม (หัวหน้ากลุ่มงาน สาธารณสุขอำเภอ) จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ.(คุณชุติวรรณ 2/09/62) ประชุม ถอดบทเรียนและแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปี 2562 จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ

ค้นหาวันอื่น