รายการวันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณสมทรง 5/9) ประชุมวางแผนงานคุ้มครอง จำนวน 10 คน พร้อมอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น