รายการวันที่ 05 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30 -12.00 น. กลุ่มงาน บค.(คุณนฤมล 20/08) ประชุมย้ายชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00 - 16.30 น. กลุ่มงาน บค.(คุณนฤมล 5/9) ประชุมคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษจำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุม 2

13:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00 -16.30 น. กลุ่มงาน บค.(คุณนฤมล 19/08) ประชุมคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00 - 16.30 น. กลุ่มงาน บค.(คุณนฤมล 5/9) ประชุมคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษจำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1

ค้นหาวันอื่น