รายการวันที่ 04 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

13:00 น.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ส่งเสริม.(คุณชมภู่ 15/08) ประชุม คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จำนวน 50 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ.(คุณพนารัตน์ 04/09) ประชุมฝ่าย คบ. จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ชั้น 1

ค้นหาวันอื่น