รายการวันที่ 02 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30 -12.00 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุเทพ) ประชุม 3M จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น