รายการวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุเทพ) ประชุม วิชาการ จำนวน 40 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์. (กลุ่มงานสื่อสารฯ 19/03) ประชุม จัดเตรียมนำส่ง ปูม...สุขภาพ(ลพบุรี) จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ตึก 1

13:00 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน NCD. (คุณสิรญา 12/03) ประชุมคระกรรมการ Service Plan สาขา COPD. จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณนนทวัจน์ 28/03) ประชุม Teleconference การใช้ยาปลอดภัยในชุมชน จำนวน 4 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ชั้น 1

ค้นหาวันอื่น