รายการวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน NCD. (คุณจิราภรณ์ 11/03) ประชุมMerit Maker จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ตึก 1

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์. (กลุ่มงานสื่อสารฯ 19/03) ประชุมจัดเตรียมนำส่งปูม..สุขภาพ(ลพบุรี) จำนวน 5 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ตึก 1

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ.(คุณสมทรง 14/03) ประชุมคณะอนุกรรมการโฆษณา จำนวน 7 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น