รายการวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์.(คุณสุเทพ 15/03) ประชุมเตรียมจัดทำนวตกรรม จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2

ค้นหาวันอื่น