รายการวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒาคุณภาพ.(คุณคณิศร 7/03) ประชุมบูรณาการมาตราฐานงานบริการในชุมชนเพื่อบูรณาการการติดตามและประเมินผลงาน จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์.(คุณชุติวรรณ 15/03) ประชุม PMQA จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2

09:00 น.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

09.00-16.30 น. กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ. (คุณชมภู่ 8/03) ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือโรงเรียนพ่อแม่ จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ชั้น 1

ค้นหาวันอื่น