รายการวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

09:00 น.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

09.00-16.30 น. กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ. (คุณชมภู่ 8/03) ประชุม ถอดบทเรียนหลักสูตร High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

กลุ่มงานนิติกร

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน นิติกร .(คุณกิตติชัย 18/03) ประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมสำนักเลขานุการ

ค้นหาวันอื่น