รายการวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

สำนักเลขา

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน สำนักเลขา. (คุณผ่องพรรณ 15/03) ประชุมตรวจสอบเอกสารการเงิน รพ.ชัยบาดาล จำนวน คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ตึก 1

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพฯ. (คุณพัชราภรณ์ 19/03) ประชุมเครือข่ายรังสี จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

09:30 น.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ. (คุณเถลิงศักดิ์ 20/03) ประชุมชี้แจงงานกีฬาสาธารณสุข สัมพันธ์ ครั้งที่ 22/2562 จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ชั้น 1

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ย.(คุณภาวิณี28/11) ประชุม MOPH CIO conference ครั้งที่ 6/2562 จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม ตึก 1 ห้อง 1ใหญ่

ค้นหาวันอื่น