รายการวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

สำนักเลขา

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน สำนักเลขา. (คุณผ่องพรรณ 15/03) ประชุมตรวจสอบเอกสารการเงิน รพ.ชัยบาดาล จำนวน คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ตึก 1

10:30 น.

สำนักเลขา

10.30-12.00 น. กลุ่มงาน สำนักเลขา. (คุณพิชญาพร 18/03) ประชุม นพ.พิสิฐ นัดทีม รพช.5 ที่ จำนวน 10-15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ตึก 1

15:00 น.

กลุ่มงานบริหาร

15.00-16.30 น. กลุ่มงาน พัสดุ. (คุณรัตนา 19/03) ประชุมหารือการก่อสร้างอาคาร สสจ.ลพบุรี จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น