รายการวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

08.30 -12.00 น. กลุ่มงาน NCD.(คุณจิราภรณ์ 8/03) ประชุม NCD Clinic จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ชั้น 1

08:30 น.

สำนักเลขา

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน สำนักเลขา. (คุณผ่องพรรณ 15/03) ประชุมตรวจสอบเอกสารการเงิน รพ.ลำสนธิ จำนวน คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ตึก 1

13:00 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน NCD .(คุณจิราภรณ์ 8/03) ประชุมCKD Clinic จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ชั้น 1

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ .(คุณสมทรง 18/03) ประชุมชี้แจง พรบ.อำนวยความสะดวก จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม ชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น