รายการวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน บค. (คุณวิมลพรรณ20/11) ประชุม หารือหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม ชลสิทธิ์

08:30 น.

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ทันตะ. (คุณนาฎตยา 13/03) ประชุมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย จำนวน 4 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ.(คุณสมทรง 15/03) ประชุมพรบ.อำนวยความสะดวก จำนวน 13 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1 ชั้น 1

ค้นหาวันอื่น