รายการวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพฯ. (คุณกัลย์สุดา 8/03) ประชุม รพ.สต.ติดดาว จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 อาคาร 1

09:00 น.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

9.00-12.00 น. กลุ่มงาน ส่งเสริม. (คุณทรงลักษณ์ 28/02) ประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัยหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลพบุรี จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น