รายการวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณสมทรง 22/02) ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการน้ำแข็ง จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น