รายการวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30 -12.00 น. กลุ่มงาน คบ.(คุณสมทรง) ประชุม คระอนุกรรมการสถานพยาบาล จำนวน 7 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1 ชั้น 1

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00 -16.30 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุเทพ) ประชุม EOC จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์.(คุณสุเทพ 4/03) ประชุม EOC จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1

ค้นหาวันอื่น