รายการวันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่ม คบ. (คุณพริ้มเพรา 28/2/62) อัดวิดีโอ ประกอบสื่อการสอน รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค จำนวน 5 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุม 2 ตึก 1

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพฯ. (คุณภัทรธีรา 25/02) ประชุม อสม. จำนวน 40 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น