รายการวันที่ 07 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณสมทรง 18/02) ประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 2 ตึก 1

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30 -16.30 น. กลุ่มงาน ย.(คุณชุติวรรณ 5/03) ประชุมทีมนำ PMQA การจัดทำตัวชี้วัดสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1 ตึก 1

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพฯ. (คุณภัทรธีรา 25/02) ประชุม อสม. จำนวน 40 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น