รายการวันที่ 06 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณสิธิไกร 24/01) ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องด้านวิทยุกระจายเสียงในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 35 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพฯ. (คุณรุจิรา 28/02) ประชุมชี้แจงเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 อาคาร 1

13:00 น.

กลุ่มงานนิติกร

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน นิติกร.(คุณกิตติชัย 6/03) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 4 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมสำนักเลขา

ค้นหาวันอื่น