รายการวันที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน บค.(คุณสุนันทา 25/02) ประชุมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น