รายการวันที่ 04 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30 -12.00 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุเทพ) ประชุม 3M จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

กลุ่มงานนิติกร

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน นิติกร.(คุณวลิต 20/02) ประชุม Conference การบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม ตึก 1 ห้อง 1ใหญ่

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ .(คุณสมทรง 22/02) ประชุมชี้แจงการโฆษณา จำนวน 6 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 2 ตึก 1 ชั้น 1

ค้นหาวันอื่น